دسامبر 6, 2022

شورش،قزاقستان،درگیری،آوای کردکوی،پلیس،روسیه،مردم،حادثه،کشته شدن،زدخورد،زدشورش