تماس با ما

·  مدیرمسئول و صاحب امتیاز : یعقوب محمودی  

·  شماره مجوز و ثبت وزارت ارشاد اسلامی  : 91812

·  تلفن همراه : 09353719662

·  تلفن دفتر: 01734328660

·  شماره فکس : 01734328660

·  آدرس الکترونیکی :yahgobm@gmail

·  آدرس دفتر : گلستان-کردکوی

·  کدپستی: 4885153331