بازارهفتگی (یک شنبه بازار) کردکوی

بازارهفتگی (یک شنبه بازار) کردکوی

به گزارش آوای کردکوی:بازار ومراکز کسب وکارهمواره قسمت مهمی ازبافت های قدیمی ایران راتشکیل می داد.دراکثر شهرهای ایران بازار به صورت هسته مرکزی بافت سنتی شهر عمل می کرده است. یکی ازاشکال دادوستد مردم شهرکردکوی ،بازار هفتگی  می باشد که در روزهای یک شنبه هرهفته برگزار می گردد. دراین بازارکه دربلواربسیج دایرمی شود، افراد شهروروستا…

ادامه مطلب

بازار ماهی فروشان

یکشنبه بازار شهر کردکوی حدود 20 سال است که یکشنبه های شهر کردکوی حال و هوای متفاوتی دارد. فضایی که به واسطۀ برگزاری بازار هفتگی محلی، انگار دست رازق خداوند، کاسه های بندگی مردم با صفای منطقه از روستایی بی ریا گرفته تا شهرنشین با صفا را لبریز از روزی و برکت می کند.

ادامه مطلب