زادگاهم النگ

درمیان نقشه جغرافیا……………..مشرقش را برگرفته آسیا بین کشورهای این خشکی به چشم………….دیده ام ایران زنسل آریا درجنوب شرقی بحرخزر…………….می درخشد نقشه استان ما درگلستان سبزباشد کوه و دشت……….موج دریا می درخشد چون طلا شهرگرگان فخراسعد را شناس……….ویس و رامین مانده است چون گنجا برگ تاریخ زمان آل زیار…………..میل گنبد مانده ازاین شه بجا کردکوی شهر…

ادامه مطلب