شب نشینی(شو نیشت)

آیین شب نشینی(شو نیشت)در روستاهی النگ شهرستان کردکوی

شب نشینی های اهالی روستای النگ سابق طولانی دارد.درشب های طولانی زمستان که کشاورزان فصل بیکاری خودرا می گذارندن یا درموقع برداشت محصولات کشاورزی به منظور شب نشینی به خانه یکدیگر رفت و آمد میکردند.حتی محصول کشاورزی مثل پنبه را با غوزه از سرزمین به منزل می آوردند و درشب های طولانی دورهم جمع می…

ادامه مطلب