بازارهفتگی (یک شنبه بازار) کردکوی

بازارهفتگی (یک شنبه بازار) کردکوی

به گزارش آوای کردکوی:بازار ومراکز کسب وکارهمواره قسمت مهمی ازبافت های قدیمی ایران راتشکیل می داد.دراکثر شهرهای ایران بازار به صورت هسته مرکزی بافت سنتی شهر عمل می کرده است. یکی ازاشکال دادوستد مردم شهرکردکوی ،بازار هفتگی  می باشد که در روزهای یک شنبه هرهفته برگزار می گردد. دراین بازارکه دربلواربسیج دایرمی شود، افراد شهروروستا…

ادامه مطلب