دسامبر 5, 2022

حادثه،تصادف،مجروح،کردکوی،آوای کردکوی،گرگانماشین،سمند،پراید